11/04/2012

EMPRESA SOCIETÀRIA

És tracta d'una empresa amb personalitat jurídica; és a dir que adquireix una personalitat pròpia diferent de la dels seus propietaris. Totes les societat han d'estar formalitzades en escritura pública i inscrites en el registre mercantil.
Les societats es divideixen en societat civil pública, societat mercantil i societat d'interès social.


Societat civil pública
Té els mateixos objectius i les mateixes característiques que la societat civil privada, però els seus pactes són públics i es constituexen en escriptura pública davant de notari.

Societat civil pública

Societat mercantil
Són societat formades per diverses persones que reuneixen un fons patrimonial comú amb la finalitat d'obtenir-ne un benefici i participar en el repartiment dels guanys.
Es poden classificar en
- Societats personalistes
- Societats capitalistes

Societat mercantil
Societat d'interès social
Es tracta de societats que no pretenen obtenir un benefici, sinó satisfer les necessitats comunes dels seu membres. Les més corrents són les cooperatives.

Societats cooperatives

11/03/2012

EMPRESA INDIVIDUAL


Es un tipus d'empresa que té personalitat física; és a dir que es propietat d'una persona. Les podem classificar en empresari o empresària individual i societat civil privada.

Empresari o empresària individual.
Es tracta d'una persona física que realitza en nom propi, una activitat comercial. industrial o professional
Aquesta figura implica el control de tota l'empresa per part del propietari. que dirigeix personalment la seva gestió i respon dels seus deutes.


Societat civil privada
Es basa en un contracte pel qual dues o més persones s'obliguen a posar en comú diners, béns  o indústria, amb la voluntat de repartir-se els guanys.
Malgrat estan formades per més d'una persona són empreses individuals, tenen pactes secrets entre els seus membres i responen  d'una manera il·limitada davant dels seu deutes.
Tributen per l'IRPF.
Per més informació


11/01/2012

ECONOMIA DE LA EMPRESA

Economia de la Empresa

Clasificación de las empresas segun su tamaño


Pime

Multinacional

Clasificación segun su forma jurídica